Студио ATM

Предпроектно проучване

Предпроектните проучвания са много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като те спестяват значителни средства и проблеми при проектирането и строежа.
Предпроектно проучване има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана.
Резултатите от това проучване дават възможност за вземането на конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него.


Предварителните (предпроектните) проучвания могат да обхващат:

1. изясняване на инвестиционното строително намерение;

2. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване, съобразно предвижданията на устройствените планове;

3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;

4. проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими паметници на културата;

5. геодезически проучвания;

6. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;

7. технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

8. обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

9. проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

10. вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;