Студио ATM

Посетителски център "Дановска поляна"

Ситуационно решение- сградата на посетителския център е разположена непосредствено до главния път, на мястото на рушащата се терасовидна бетонна конструкция с цел използване на вече нарушената природна територия. Осигурена е както автомобилна така и пешеходна достъпност от пътя. Основна цел е минимална намеса в природната среда. Именно затова освен панорамната гледка и южното изложение на дългата част на сградата е предвиден и озеленен използваем покрив, който в едната си част плавно прелива в терена, а в другата образува амфитеатрално пространство. Освен, че не пречи на гледката от пътя към билото на “Стара планина”, покривът на сградата осигурява висока площадка, от която ясно се виждат полите и.

Функционално решение- разгъната застроена площ 440 кв.м. Гъвкавото разпределение на сградата дава възможност за многофункционалното и използване при различни нужди. На кота ±0.00 са разположени главния вход, информационен кът с търговски щанд, изожбени площи за постоянни и временни експозиции, съпътствани от библиотека със съвременни средства за информация, панорамен кафе бар с места за сядане по цялата дължина на остъкляването, както и санитарен възел (2 жени, 2 мъже, 1 инвалид), склад към бара и изложбените площи, две спални за по двама човека и баня с тоалетна между тях. От главния вход преминавайки през постоянната изложба се излиза в обосовен двор и се поема към интерпретирания маршрут до пасарелката и погледната площадка. На кота -3.45 се намира зоната за мултимедия със склад към нея, техническо помещение и тераса към кафе- бара, връзката с който се осъществява чрез вертикална комуникация. Покривът на сградата е привлекателно място по няколко причини. Има пряка връзка с терена, като в западната си част прелива с него, представлява отворена площадка към сърцето на “Стара планина” и оформя чудесно амфитеатрално пространство подходящо за уроци на открито. Основното публично пространство е максимално отворено и освободено от преградни стени. Възможни са различни вариации в обзавеждането и организирането както на постоянни, така и на временни експозиции.

Паркоустройство и благоустройство- непосредствено до главния път са разположени 14 паркоместа за леки автомобили,1 за автобус с 40 места и 2 за по- малки автобуси. Така спокойно се осигурява транспорта на две разминаващи се групи с по 40 деца. Използването на нова растителност е умерено и изцяло съобразено с климатичните условия и защитената територия. Сградата е общодостъпна за хора в неравностойно положение и малки деца.

Оборудване и обзавеждане на сградата- най- подходящата среда за организиране на изложба свързана с “Парка” е именно най- отворената част на сградата към него. Постоянните експозиции за разположени в непосредствена близост до входа, а в летните месеци сградата се отваря към двор, който се превръща в продължение на изложбата, но с временни експозиции. Отворени към природата са също и зоната за мултимедия и терасата към кафе- бара, коуто са разположени в приятна сенчеста ниша.

Техническа инфраструктура- В проекта са заложени технически инсталации, концептуално обвързани с идеята за опазване на природните ресурси, тяхната защита от замърсяване и унищожаване от човешката намеса. Към сградата, обект на настоящия проект, е приложена соларна система за подгряване на вода за битово потребление. Идеята е да се използва естествен енергоизточник, за да се намали максимално ползването на електричество. Тъй като в планината няма изградена канализация, проектното решение залага инсталиране на модул за пречистване на отпадните води, като след пречистване, водата може да се използва за поливни цели. По този начин отпадъкът се превръща в ресурс и едновременно се запазва природата от замърсяване. Задължително е залагане за кошчета за отпадъци, които са разделени според типа на отпадъка. Това има както образователен характер за посетителите и работещите, така и има отношение към опазване на природата от отпадъци и едновременно отношение към възможността за рециклирането им. Друг вид системи за добив на енергия или топлина не се залагат, тъй като след анализ на функцията на сградата и временния характер на експлоатация, проектантският екип стигна до решение, че друг вид инсталации не са финансово ефективни за прилагане на такъв тип обект. По отношение на сградата, проектното решение предвижда проектиране съобразно критериите за Пасивни сгради. В архитектурните мерки се предвижда опростяване и компактиране на отопляемите обеми и съответната им топлоизолационна обвивка, правилното функционално зониране, южно изложение с предвидена естествена слънцезащита от хоризонтални елементи и др. Съгласно изискванията за пасивни сгради коефицентът на топлопреминаване на сградната обшивка ще е по нисък от 0,15 W/ m2K, като най-вероятно ще се доближава до 0,10- 0,12 W/ m2K. Детайлите се решават така, че да няма термомостове в пластовете на материалите между външното и вътрешното пространство. Сградата ще бъде проектирана в детайли с оглед избягването на неконтролирана инфилтрация, която ще бъде проверена по време на строителство и въвеждане в експлоатация чрез blower door test. Вентилацията на сградата ще става чрез балансирана вентилационна система със сертифицирани от PHI рекуператори с КПД над 80%.