Студио ATM

Административно-търговски и хотелски комплекс "Кинг Лонг България"

Разработката третира смесено застрояване с административно-търговска и хотелска функция, подземни гаражи и открит паркинг, авторемонтна дейност. Взети са под внимание съществуващи сгради с тяхната етажност.

Проектът предлага свободно застрояване на имота, състоящо се от обеми с различна етажност / 4 или 5 етажа /, обособяване на експозиционна зона откъм лицето на парцела – Околовръстно шосе, обхващаща светлата височина на 2 нива. Административната и хотелска части образуват вертикален акцент. Проектирана е и обходна улица, осигуряваща необходимите маневрени разстояния за едрогабаритни превозни средства. Напълно отделени един от друг са посетителски и стопански подходи.

Функционален тип: Aдминистративно-търговски и хотелски комплекс„Кинг Лонг България“

Година: 2008

Местоположение: гр. София, жк. Люлин – разширение

Статус: Проект

Площ:

- ЗП – 1180 м²

- РЗП – 4585 м²