Студио ATM

Логистичен парк Евро 07

Складовият комплекс ще бъде разположен върху собствен Урегулиран поземлен имот от 87 275 кв.м., разположен в Складово Промишлена зона, гр. Елин Пелин. Имотът е обграден от третокласен път от РПМ, обслужваща улица, отводнителни канали, велосипедна алея и озеленяване. Теренът е с лек наклон на запад, начинът на трайно ползване преди промяната на предназначението на поземлените имоти, е земеделска земя. В източната част на терена преминава електропровод 20 kV. В обхвата на УПИ-І няма съществуваща растителност.

Ген план I-вариант:

- Разглежда ситуационните възможности при преместена въздушна линия на 20kV-то електропреносно трасе. Чрез него се разкрива възможност за по-компактно разположение на елементите на логистичния парк.

- Входът към комлекса е от юг през КПП, съобразен с предвиденото ново разширение на общинския път. Предвижда се локално забавително платно в собствения имот, с цел - изолиране на клиентите от трафика на обществената мрежа и спокойно изчакване за КПП при необходимост. Тъй като основният (единственият) трафик е през пътя, свързващ гр. Елин Пелин с гара „Елин Пелин“, не се придвижва ускорителна лента при КПП-то в посока Запад, а само уширен плац за лесна маневра наляво (изток). Радиусите на завоите са съобразени с изискванията за най-големите товарни автомобили, указани в заданието.

- Усвоява се югоизточния „джоб“, като основен паркинг за домуване на лични и служебни автомобили, изолиран със собствена ограда.

- Площадката пред складовата база е развита по оста изток-запад и е с приблизително правилна форма, като срещу товарните рампи е осигурено паркиране на изчакаващи тежкотоварни камиони. В близост е ситуиран и паркинг за изчакващи леки и лекотоварни автомобили, клиентски и служебни.

- Сервизът е разположен в източната част на плаца между двата съседни имота.

- Горивозарядната станция и автомивката са разположени в обособен ръкав на изток от складовата база.

- Офисът е разположен над част от паркинга пред склада, което благоприятства за комфорта при ползване на паркинга от ръководството и техни ВИП клиенти/партньори и служители/посетители в неравностойно положение.

- Частта, отделена за спорт, кантина, съблекалня с фитнес, трафопост, дизел-генератор и детска градина/ясла, е разположена в благоприятната южна зона на имота, в непосредствена близост до площадката на товарните автомобили. Логически е отделена от плаца чрез буферно озеленяване с ниска, храстовидна и висока растителност.

- В ситуациата е наблегнато на рационалното оползотворяване на площите и ясно структуриране на потоците от хора и автомобили. Търсена е практичност и единост в композиционното решение, което да е в унисон с желанието на инвеститора за създаването на модерен и автоматизиран логистичен парк.

- Западната зона е освободна с цел да се даде възможност за бъдещо развитие на парка при желание на инвеститора или обособяване в самостоятелен парцел за продаване/отдаване.

- Използвани са благоприятните изложения за България – югоизток, юг, изток, югозапад, които да повлияят в положителна посока на топлотехническите характеристики на сградите.

Ген план II-вариант:

- Разглежда ситуационните възможности при които въздушната линия на 20kV електропреносно трасе не оказво влияние на композицията.

- Подходът и входът към комлекса се запазва от юг през КПП, както в I-вариант.

- Площадката е развит по оста север-юг.

- Паркингът за изчакващи леки и лекотоварни автомобили, служебни и клиентски, е обособен в средния „ръкав” между два съседни имота.

- В северозападния „джоб” са развити по-голямата част от спомагателните обекти, офиса, допълващото застрояване и спортните обекти. В южната част са ситуирани авто-сервиза, горивозарядната станция, паркинга за тежкотоварни автомобили, трафопоста и дизел-генератора. В западната част е разположена автомивката.

- Пред офис-сградата е ситуиран допълнителен паркинг за ръководството и ВИП клиенти/партньори, както и за служители/посетители в неравностойно положение.

- И този вариант на ген плана разглежда възможността за бъдещо развитие на дейността на инвеститора и за това го предлага в по-характерно изразен начин. Автоматизацията може да се развива в посока юг, а корпус флуиди и митнически имат възможност за развитие на север. В същото време в западната част на имота е оставено достатъчно място за евентуално обособяване на самостоятелен парцел за продаване/отдаване.

И в двата варианта водещ мотив в разработката на концепцията е била лаконичността и категоричността на композицията и обемите. Това благоприятства за по-лесното постигане на необходимите топлотехнически параметри, за достигане на изискванията за пасивни сгради.