Студио ATM

Конгресен Център - Пристанище Бургас

Основнацелнапроекта е реализиранетонасъвременен Конгресен, научно-изследователскицентързаконтрол и изследваненаЧерноморенатериториятанапристанището в гр. Бургасвъв фаза Работен проект, съгласно Заданието за проектиране на ДППИ и одобрен вариант на Идеен проект.

Новопроектираната сграданаКонгресния и научно-изследователскияцентър е разположена в югоизточнатачастнагр. Бургас в зонатанаПристанищеБургас-Изток – севернатачастнаизточниявълнолом, между 2-ро и 3-то корабниместа.

Ситуиранетонасградата в комбинациясъссъществуващитеМагазия и Морскагара, както и близоста с ЖП Гара Бургас и Автогара Юг, дававъзможностда се осъществяватлесни и безпрепятствениинтермодални връзкимеждуобслужващитетривидатранспорт – автомобилен, железопътен и воден.

Чрез проекта се прави допълнение и утвърждаване на новата и все по-доминираща функция на зоната –съвременен крайморски център с офиси и обществено достъпни зони.