Студио ATM

Многофункционален спортен комплекс "Диана"

Спортният комплекс е развит като продължение на съществуващата спортна зала „Диана” и е разположен в източната част на парцела.Комплексът се състои от няколко основни елемента които следва да се построят паралелно:

3.1 Съществуваща спортна зала „Диана”

Съществуваща спортна зала „Диана” която се реконструира без засягане на основната носеща конструкция. Залата ще се използва осносно за тренировки и местни спортни събития с малка нужда от зрители (до 900 места). Фасадното покритие и довършителните интериорните работи ще бъдат изцяло подменени.Част от обслужващите помещения ще бъдат преустроени с цел свързване към тренировъчния блок на новата сграда.

3.2 Тренировъчно рехабилитационен блок

Тренировъчната част е разположена в зоната на топлата връзка между старата и новата сграда. За основа са използвани тренировъчните помещения и зали в северната част на старата зала. Двете тренировъчни зали запазват своето местоположение и функция след основна подмяна на интериорните работи. Обслужващите помещения следва да бъдат преустроени без конструктивна намеса. В новата сграда ще се доизгради допълнителна тренировъчна зала, фитнес зала и рехабилитационен център. Те ще бъдат пряко свързани с тренировъчната част на старата зала през фоае-топла връзка.

3.3 Нова многофункционална спортна зала

Основния елемент на проектирания спортен комплекс е новата многофункционална зала с капацитет 3500 зрители разположена на север от съществуващата зала.

Игралното поле е със светъл размер 60Х34 метра и е ориентирано на 21 градуса отклонение от оста Север-Юг с дългата си страна. Новото игрално поле е с ориентация и ос съвпадаща с игралното поле на старата зала. Игралното поле може да бъде използвано за провеждане на концерти, шоупрограми и конференции от различен вид.

Трибуните за зрители са разположени четиристранно на игралното поле. Неподвижните трибуни са с капацитет 2500 човека, а подвижните с капацитет 1000 човека.

Достъпът на публика към залата се осъществява от източната и западната фасада на ниво 0,00 от прилежащия терен и от северната фасада на ниво +4,40 от пешеходния мост към бул.Димитър Благоев. За целта фоаетата са развити като непрекъснат обиколен пръстен около злата на ниво 0,00 и +4,40.

В южната част при топлата врзъка на старата и новата сграда е разположен конферентния блок със стаята за симултантен превод и озвучение. Срещу него е разположен „Музей на спортната слава на гр.Ямбол”.

3.4 Пешеходен мост

Проектът предвижда изграждането на пешеходен мост свързващ бул.Димитър Благоев и кота +4,40 на новата зала. Целта на моста е изграждане на пряка пешеходна връзка между бул.Димитър Благоев (със спирка на градския транспорт) и северния вход на спортната зала.Мостът е разположен върху новоизграждащия се надземен паркинг. Основите на моста стъпват върху подземния паркинг.

3.5 Подземен паркинг

Подземният паркинг между е разположен между новата зала и бул.Димитър Благоев. Площа на подземния паркинг е 4000 кв.м. и е с капацитет 140 паркоместа. Достъпът на подземния паркинг към залата се осъществява чрез две (за посетители и спортисти) преки стълбищни клетка с асансьор. Поради утежняване на бюджета на проекта при изграждането на подземен паркинг в следващите фази на проектиране следва да бъде проучена възможността за паркиране в непосредствено прилежащите централни градски територии съгласно чл.43(2) от ЗУТ и/или чл.24(4) от „Наредба 4/02 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии” .

3.6 Надземни паркинги и обслужващи пътища

За надземен паркинг ще се използват съществуващите площи за паркиране и новоизграждащ се паркинг от север на новата сграда между нея и бул.Димитър Благоев. Съществуващата зона за паркиране по обслужващата улица към залата има капацитет 150 паркоместа. Паркингът от север на залата има капацитет от 115 места включително за хора с увреждания.Всички зони за паркиране имат достъп по обслужващата улица от бул.Димитър Благоев разположена по протежение на източната част на комплекса.

3.7 Околно пространство

Околното пространство на залата ще включва изграждането на нови плочници и озеленяване. Съществуващите дървесни видове ще бъдат преместени в рамките на парцела съгласно проект част „ Паркоустройство и благоустройство”. Ще бъдат поставени елементи на градското обзавеждане: пейки, кошчета, осветление, чешми и тревни партери.