Студио ATM

Спортна зала "Младост" - Нова Загора

Ремонт и модернизация на стадион "Българска Армия"

1. Основни цели на проекта:

Основната цел на проекта е чрез преустроиство на кинослаона в многофункционална спортна зала да оползотвори пълния капацитет и възможности на съществуващата сграда. В градоустроиствено отншение реконструкцията не предвижда съществени промени.Предвижда се киносалона да се преустрои в многофункционална спортна зала ,а административната част в тренировъчен център със зали и администрация.

Проектът предвижда премахване на съществуващото покривно покритие и изграждане на нова градска художествена галерия с лека метална конструкция и панорамно остъкляване към площада на града.Достапът до галерията ще се осъществи през самостоятелния вход на администрацията.

2. Функционални характеристики на проектното предложение:

Проектното предложение за реконструкция следва основните функционални и композиционни характеристики на съществуващата сграда . Сградата остава „условно разделена” на две части – административна и зална част.

2.1. Зална част:

Залната част обхваща киносалона , фоаето и обслужващите ги помещения които биват реконструирани с цел поемане на новата функция – многофункционална спортна зала.Главния вход, фоаето и спортната зала са разположени в ос Изток-Запад. Фоаето е разположено напречно на оста , а залата е разположена надлъжно.

Достъпът до залата става през фоаето разположено под администартивната част.От западната му част се намира вестибюла с касата за билети към главния вход.От изток фоаето граничи със залата. Достапът към нея се осъществява през две двоини врати разположени от двете страни на залата. Към фоаето са разположени гардероб, медицински кабинет и тоалетни за посетители. От север фоаето граничи с кафене със „спортна насоченост”.То е свързано с фоаето посредством стъклена витрина.Кафето има директен достъп от западната фасада които позволява самостоятелна работа на заведението.

В залата ще бъде премахнат амфитеатрлани под на киното и ще бъде изградена нова хоризонтална бетонна плоча на кота -1,20 м.Светлия размер на игралното поле е 15,74Х23,20 м. при светла височина 8,40 м. Това позволява провеждането на регионални турнири по волейбол и бадминтон. На игралното поле могат да бъдат провеждани широк спектър от тренировъчни занимания включващи следните спортове:волейбол, бадминтон, тенис, баскетбол и други. От западната страна (непосредствено до входовете от фоаето) в съществуващата ложа са разположени трибуни със 76 места в самостоятелни седалки. От източната страна (на мястото на киносцената) са разположени трибуни с приблизително 90 места на общи пейки. От запад на ниво +4,16 е разположена „ВИП ложа” с достъп от администрацията на мястото на стаята за киномашини. Евакуацията на залата става през изходи към фоаето и към терена.Към залата има обособен „склад за спортно оборудване” на две нива.Складът е разположен на мястото на техническото помещение в североизточната част.

От южната страна на залата е разположен блокът със съблекалните.Той е разделен на съблекални за два отбора. Съблекалните са със собствен вход от южната фасада на мястото на изходите от кинозалата. В съседство със тях е разположен запазващият се „Клуб на диабетика” които е със самостоятелен вход от южната фасада.

2.2. Етажна част:

Етажната част включва първия и втория етаж над фоаето. Те са със самостятелен вход от южната фасада и стълбище водещо нагоре. До стълбището следва да се изгради асансьор за достъп на хора с намалена подвижност.

Проектът предвижда на първия етаж да бъде обособена тренировъчна част с три зали за тренировки и общи съблеклани и тоалетни. Директно от стълбището на първия етаж е достапът към „ВИП ложата” гледаща към спортната зала.Терасата към стълбището ще бъде покрита и стъклена и ще се използва за игрална зала.

На втория етаж се предвижда разполагането на кабинети на администрацията и треньорите на за отделните спортове.

2.3. Покривна галерия:

Проектът предвижда изграждането на покривна галерия над етажната част. За целта съществуващия покрив ще бъде премахнат и на негово място ще бъде изградена стоманена конструкция. Достъпът до галерия се осъществява през стълбищната клетка и асансьора на етажната част. Предвижда се изграждането на евакуационно стълбище на северната фасада.В галериятасе предвижда да бъде поместена градска художествена галерия и галерия за модерно изкуство.

3. Архитектурни решения на проектното предложение:

Проектът предвижда запазване на архитектурния облик на съществуващата сграда и освежаването му чрез подмяна на фасадната мазилка и нова дограма. Всички нови части ще бъдат с подчертано модерна визия и ще се съчетават със старата сграда на „принципа на контраста”. Двата скатни покрива ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъде изградена стоманена конструкция с цилиндрична форма. Покритието ще бъде от цилиндрично огъната профилирана ламарина на „послоен монтаж”. Терасата над съблекалните ще бъде остъклена и ще се използва за игрална зала за тенис на маса и дартс. Пред главния вход и южните входове (на етажната част и блока за съблекални) ще бъдат изградени нови козирки от стоманена конструкция,стъкло и перфорирана ламарина. Целта на южната козирка е да подчертае новата функция на южните входове – за достъп до галерията, тренировъчната част и администрацията.

4. Прилежащо пространство:

В рамките на проекта се предвижда и рехабилитация и освежаване на околното пространство във връзка реконструкцията на залата. Всички осветителни тела ще бъдат подменени и ще дъдат разположени нови пейки, кошчета и други елемнти на градския дизайн. Тревните пространства ще останат в същата конфигурация ,но нивото им ще бъде понижено до нивото натерена.В архитектурно отношение ще се търси подчертаване на главния вход и южните входове.

Паркирането ще бъде решено в зоната на съществуващия паркинг по ул. Сан Стефано като за целта ще бъде подмена настилката и ще бъде разширен паркинга на Север с 5 места. Ще бъде поставена нова маркировка и ограничаващи елемнти.Спортната зала е сзастроена площ 470 кв.м. и 166 места за зрители.Следователно нормитивно необходимите места за паркиране са 20 бр. При възможност за 32 места по паркинга на ул.Сан Стефано.