Студио ATM

Възстановяване и текущ ремонт на спортна площадка към ПГЕМП "Христо Ботев''

Обект на настоящия проект е Спортна площадка към ПГЕМП „Христо Ботев”, гр. Перник. Това включва вертикално планиране и обновяване на настилката на площадката с нова асфатова; проектиране на ново комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол; проектиране на спортно игрище за мини-футбол; проектиране на лекоатлетическа писта с шест писти; проектиране на зона за открит фитнес; възстановяване на разрушената ограда около спортната площадка и обновяването с нови преградни пана; възстановяване на бордови към зелени площи; проектиране възстановяването на пешеходни алеи и изграждане на нови; демонтиране на стари и опасни съоръжения; къртене стоманобетонни елементи от изоставен строеж; почисване на храсти и строителни отпадъци от площадката; изграждане на инсталация за отводняване на дъждовна вода от площадката; осветяване на площадката.

Основни цели на проекта:

Проектът има за цел да изготви решение, което да постига максимално удовлетворяване заданието на Възложителя за функционално разположение на отделните съоръжения, осигуряване на дълготрайност на приложените материали и съоръжения, естетика на решението, комфорт и удовлетвореност на обитателите.

Функционално-пространствено и Архитектурно решение:

Почистване на площадката

В западната част на Спортната площадка има налични стоманобетонни елементи от изоставен строеж, които се разрушават и при възможност обратно усвояват за насипване по терена на площадката, след предварително смилане до необходимата фракция. Демонтира се и полуразрушената детска площадка, която се състои от метална конструкция за детска люлка с демонтирани седалки и дървено комбинирано съоръжение за катерене и пързаляне /тип къща с пързалка/.

Констатирана е изоставена храстовидна растителност, в неподдържан вид, която трябва да бъде премахната. Бетонните бордове около зелените площи липсват или са обрушени. Проектът предвижда монтиране на нови бетонни такива.

Достъпност

Достъпът към Спортната площадка е запазен – от запад в близост до сградата на техникума и от юго-изток – откъм съществуващата сграда на трафопоста. Не се предвиждат стъпала, което е в съотвествие на изискванията за достъпна среда. Вертикалната планировка залага премахването на съществуващите стъпъла пред входа на сградата в посока Спортната площадка, която ще бъде постигнато чрез съответния наклон в посока юг и замяна на съществуващата настилка с нова – от плочник.

Двата достъпа се запазват, като юго-източния в съществуващото положение представлява две портални врати, една от които води към зелената площ на двора на училището. Двата входа се обединяват в един – пешеходен и автомобилен.

Ограда

Същесвуващата ограда около Спортната площадка представлява стоманобетонен борд с височина около 50см и метални пана, монтирани върху него. Част от оградата е разрушена. Проектът залага нейното възстановяване, измазване в участъците, където е обрушена, демонтаж на металните ажурни пана и монтаж на нови оградни пана от вертикални стоманени носещи пръти и рулонна стоманена мрежа с PVC покритие с височина 150см.

Настилка площадка

Съществуващото състояние на настилката на Спортната площадка е в напукано състояние, на места компрометирана и като резултат пространствено нагъната. Няма предвидено отводняване от дъждовна вода на терена. Проектното решение планира във вертикала и хоризонтала настилката, като залага и изграждане на инсталационни трасета за отвеждане на дъждовната вода както по гравитачен път към зелените площи, така и събирането в линейни и точкови отводнители. Новата настилка е асфалт.

Спортно игрище за Мини-футбол

Игрището е с размери 44/24м. Заградено е с нисък стомонабетонен борд, върху който се монтира ограда. Последната представлява вертикални носещи стоманени профили 6м, прахово боядисани и хоризонтални окрепващи връзки от стоманени L-профили. По профилите се закача плетена мрежа от стоманена тел. Четири от вертикалните пилони са с височина 8м, за окачване на осветителни тела за игрището. Предвижда се една пешеходна врата към игрището. Футболните врати са подвижни и не е необходимо предвиждане на основа за монтаж. От южната страна на игирщето, извън оградата се предвижда монтаж на трибуна със седалки. Настилката е решена с изкуствена трева, като се осигурява минимален наклон от 0,8% в посока юг, където се предвижда линейно отводняване на повърхностната дъждовна вода. За изграждане на наклона на настилката се ползва съществуващата асфалтова, като върху нея се насипва чакъл с необходимата фракция и наклон, трамбова се и се полага изкуствената трева.

Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол

Разположено е от западната страна на площадката, северно от игрището за Мини-футбол. Игрището е открито, без заграждание с размери 19/32м. Настилката е синтетична и осигурава комфорт на спортуващите. Предвижда се бетонна основа за монтаж на баскетболните кошове и вертикалните пилони за окачване на волейболна мрежа.

Лекоатлетическа писта

Лекоатлетическата писта е ситуирана на мястото на същестуващата. Предвиждат се 6 писти, като настилката е синтетична, съобразена с функционалното й предназначение. Дължината е 100м, като всяка лента е с ширина 1м.

Открит фитнес

Откритият фитнес е разположен в непосредсвена близост до входа към Спортната площадка. Настилката е синтетична, съобразно функционалното предназначение. Предвиждат се два уреда за хора с инвалидни колички.

Паркинг

Предвижда се разширяване на обособения паркинг в западната част на имота до западния вход. Осигурява се възможност за паркиране на товарен и четири леки автомобила в рамките на имота.